Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโครงการ

 ผศ. สมนึก  ขวัญเมือง

 ผู้อำนวยการโครงการกฏหมาย ระเบียบต่างๆ

  • พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547

  • พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  • พรบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


                                        อ่านต่อ

ลิงค์บริการ


กรมอุตุนิยมวิทยาประชาสัมพันธ์ งานการเงิน งานกองทุน
      ประกาศ มหาวิทยาลัราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตัวอย่างการโอนเงินผ่านธนาคาร
      ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2556
      ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 6500
ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 2556
      ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 8500
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2557
      ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต
รายชื่อนักศึกษากู้ทุน กยศ. ครั้งที่ 4 ใหม่ล่าสุด
      แนวปฎิบัติในการลงทะเบียน
      การยืนยันลงทะเบียนผ่านระบบ e - studentloan

ประชาสัมพันธ์ งานวัดและประเมินผลการศึกษา

     รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ศูนย์เรียนรู้หนองบุญมาก รุ่นที่ 5
     ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2556

ประชาสัมพันธ์ งานหลักสูตร
 
      แผนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3 / 2556
      แผนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น       ใบคะแนนวิชาสัมมนาสุขภาพชุมชน 2ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

      ประกาศรายชื่อผลพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2556

ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักศึกษา

      แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม


ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีฯ

        แบบลงทะเบียนขอใช้อินเตอร์เน็ต         รูปภาพประชุมผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้
       ขั้นตอนการเข้ากรอกข้อมูลในระบบ MIS
       แบบฟอร์ใบรายชื่อ MISวารสารประจำเดือน
วารสารประจำเดือน ม.ค. ฉบับที่ 1 2556 วารสารประจำเดือน พ.ค. ฉบับที่ 5 2556
วารสารประจำเดือน ก.ย. ฉบับที่ 9 2556
วารสารประจำเดือน ก.พ. ฉบับที่ 2 2556
วารสารประจำเดือน มิ.ย. ฉบับที่ 6 2556
วารสารประจำเดือน ต.ค. ฉบับที่ 10 2556
วารสารประจำเดือน มี.ค. ฉบับที่ 3 2556
วารสารประจำเดือน ก.ค. ฉบับที่ 7 2556
วารสารประจำเดือน พ.ย. ฉบับที่ 11 2556
วารสารประจำเดือน เม.ย. ฉบับที่ 4 2556
วารสารประจำเดือน ส.ค. ฉบับที่ 8 2556
วารสารประจำเดือน ธ.ค. ฉบับที่ 12 2556      
      

ปฎิทิน